"Discourage litigation. Persuade your neighbors to compromise whenever you can."

- Abraham Lincoln -

Mediation

EfficiŽnte Conflicthantering!
Mediation is een informele procedure om tot oplossing van een geschil te komen, waarbij partijen met elkaar in onderhandeling gaan onder leiding van een neutrale bemiddelaar, ook wel mediator genoemd. Deze kiest geen partij en is onafhankelijk. Partijen kunnen zich laten bijstaan door een advocaat of een andere deskundige, maar er komt geen rechter aan te pas.

Mediation is een manier van geschillenbeslechting, die zowel internationaal als nationaal steeds meer in de belangstelling staat, juist omdat het niet de bedoeling is dat van het mediationproces een juridische strijd wordt gemaakt. In Amerika, Engeland, Zuid-Afrika en IsraŽl wordt mediation veel toegepast. In Frankrijk is in een aantal gevallen mediation verplicht. In Nederland is mediation sterk in opkomst. Mediation is gericht op het zoeken naar een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden. Vertrouwelijkheid staat hierbij voorop.

Mediationovereenkomst
De mediator wordt door partijen gezamenlijk benoemd. Partijen tekenen een mediationovereenkomst, waarin zij zich onder meer verplichten om zich in te spannen om het geschil op te lossen. Ook worden afspraken gemaakt over de kosten van de procedure. De procedure verloopt vervolgens informeel, waarbij de mediator zowel met partijen (en hun adviseurs) gezamenlijk als met ieder afzonderlijk in gesprek treedt. Uitgaande van de belangen van partijen, gaat de mediator na of overeenstemming tot de mogelijkheden behoort. Een belangrijk element van de mediationovereenkomst is dat beide partijen zich verplichten tot geheimhouding omtrent het verloop van de mediationprocedure, de door partijen ingenomen standpunten, gedane voorstellen en verstrekte informatie. Daardoor wordt gewaarborgd dat partijen zo vrij mogelijk met elkaar kunnen praten. Mocht de mediation onverhoopt mislukken, dan staat het ieder der partijen vrij het geschil alsnog door de rechter of een arbiter te laten beslechten.